Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Inysse, met ondernemingsnummer BE 0793.958.460

 

Deze algemene voorwaarden worden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van het plan van aanpak met offerte. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte.

 

Prijsbepaling

​Het traject start steeds met een intakegesprek aan een vast tarief in euro zoals vermeld in de offerte/e-mail. Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn. Na het intakegesprek maakt Inysse – indien overgegaan wordt tot het coaching traject - een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. Bij het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur in euro (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail.

 

Offerte

De offerte – inclusief het plan van aanpak – heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hiervan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de offertedatum. De offerte omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

 

Overeenkomst

Elke overeenkomst komt pas tot stand na 

  1. de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek met aansluitend de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant; inclusief het plan van aanpak én
  2. de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing).

Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door Inysse. De klant is niet verplicht om van in het begin in te tekenen op alle door Inysse vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in het plan van aanpak. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen. 

De aanvraag tot ondersteuning per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm (waaronder bv. Facebook via de pagina van Inysse) geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een aanvraag tot ondersteuning niet via de standaardprocedure verloopt, is deze pas definitief na aanvaarding door Inysse.

 

Elke overeenkomst betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

 

Dienstverlening ovv coaching

Geen dienst van Inysse is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

Indien de cliënt volgens Inysse nood heeft aan hulp door andere professionelen zal zij hierin haar verantwoordelijkheid nemen en de cliënt hierop wijzen.

Alles aangeboden door Inysse is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei naar een leven in balans.

 

Vertrouwelijkheid

Voor Inysse staat confidentialiteit voorop bij de uitvoering van de opdracht.

 

Annulering

Bij annulering tot 48u vóór de start van de sessie is de cliënt geen bedrag verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 48u op voorhand dan wordt 50% van de kostprijs van de sessie in rekening gebracht.

Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk (via e-mail) of telefonisch gebeurt en na ontvangstmelding door Inysse.

 

Betaling

De facturen van Inysse zijn betaalbaar op het adres van Inysse via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in euro (voor particulieren inclusief BTW; in B2B-relaties staat zowel de prijs excl. BTW, het toepasselijke BTW-tarief als de prijs inclusief BTW vermeld) en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn steeds voor de klant.

Inysse behoudt zich het recht om een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Inysse  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

 

Coaching gesprekken met particulieren worden afgerekend de dag zelf onmiddellijk na het gesprek. Voor particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn.

De factuur wordt altijd via e-mail verstuurd.

De factuur dient betaald te worden binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en uiterlijk vóór de volgende sessie.

 

Eventuele klachten over de dienstverlening kunnen onmiddellijk gemeld worden tijdens de sessie.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en de gedetailleerde motivering. Indien Inysse geen (tijdige) betwisting ontvangt binnen bovenstaande periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Inysse verbonden aan de invordering van de schuld.

 

Opschorting/ontbinding.

Inysse en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

  • schending door de klant of Inysse van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;
  • ingevolge faillissement, onbekwaam verklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Inysse.

 

​De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Inysse dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Inysse en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Patricia Janssens dan wel de klant.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Inysse is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

 

Inysse verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van Inysse is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

 

In sommige gevallen is het Inysse evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van:

  • een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden;
  • fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg.

 

Inysse sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld daarmee niet uit. Indirecte schade dient Inysse evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

 

Beeldmateriaal.

Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Inysse kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of sociale media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Patricia Janssens.

Deze algemene voorwaarden gaan in werking vanaf 2 januari 2023.